แบบประเมินตนเอง (SAFT)

แบบประเมินตนเอง (SAFT)

คำชี้แจง

  1. แบบประเมินธุรกิจแฟรนไชส์ด้วยตนเองชุดนี้เป็นแบบประเมินหนึ่งของการพัฒนาองค์กรตามกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ 
  2. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ได้ใช้สำหรับการประเมินศักยภาพธุรกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) เป็นการสำรวจ, ทบทวนผลการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้ดำเนินการมาเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ดาว์นโหลดแบบประเมิน